1. Sản phẩm không có lỗi do sản xuất chỉ có thể được đổi nếu

  • Đổi trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua ghi trên biên lai mua hàng
  • Có đủ bản gốc biên lai mua hàng, sản phẩm chưa qua sử dụng với đầy đủ nhãn giá, nhãn sản phẩm và nhãn khác (nếu có), nhãn giá phải được đính kèm trên sản phẩm
  • Không phải là sản phẩm lỗi được bán với giá giảm đặc biệt
  • Đã được mua tại các cửa hàng CoolMagic Việt Nam
  • Những sản phẩm đóng gói chưa mở bao bì
  • Sản phẩm còn có giá trị bán ra thị trường (không bị làm bẩn, còn mới, không bị rách, hoặc bị giặt ủi)

2. Hoàn tiền

Sản phẩm chỉ được hoàn tiền trong trường hợp do lỗi từ phía nhà sản xuất.

3. Địa điểm

Sản phẩm được đổi tại các cửa hàng CoolMagic. Không nhất thiết phải là cửa hàng đã mua sản phẩm. Không chấp nhận đổi sản phẩm qua các dịch vụ vận chuyển.

4. Sản phẩm được đổi

Chỉ chấp nhận việc đổi sản phẩm lấy sản phẩm khác có cùng giá hoặc cao hơn giá mua ban đầu (Nếu giá cao hơn thì khách hàng phải trả thêm phần chênh lệch).

Nếu sản phẩm có lỗi do sản xuất

Sản phẩm có thể được đổi hoặc trả trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày mua ghi tại biên lai mua hàng. Việc đổi, trả trong trường hợp này chỉ áp dụng nếu có bản gốc biên nhận mua hàng, và sản phẩm phải mới như ban đầu, với đầy đủ nhãn ghi giá, nhãn sản phẩm và nhãn khác.
Chi phí gói quà và chi phí khác ngoài giá thành của sản phẩm sẽ không được hoàn tiền.

CoolMagic có quyền đưa ra quyết định sau cùng về việc đổi, trả và điều chỉnh Chính sách này tại bất cứ thời điểm nàp mà không cần ban hành thông báo.