Thùng vận chuyển Vaccine – CoolMagic Express 48h – Size 10L, Giữ Lạnh 48 giờ